Chính sách thanh toán
Đánh giá bài viết

Thanh toán bằ ng 2 phương thức là: Tiền mặt và chuyển khoản.